OBCHODNÍ PODMÍNKY AAA_Brickhouse - Brickmin

Brickmin, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Brickmin, s.r.o., sídlem Ve Vrbičkách 323, 251 66 Mirošovice, Czech Republic, IČ: 03201431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 228661 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.brickmin.cz a http://www.bricklink.com/store.asp?p=haryal (dále jen „webová stránka“)

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a v anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „webové stránky obchodu“) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné změny v inflaci, v cenách výrobce a ostatních dodavatelů zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Základní sazby cen dopravy jsou uvedeny v záložce Ceny dopravy.  Pokud je kupující ze země, která není v této záložce uvedena, je jeho povinností požádat prodávajícího dle pokynů uvedených v záložce Ceny dopravy o kalkulaci ceny dopravy do dané země. Prodávající sdělí kupujícímu na základě jeho žádosti cenu dopravy pro konkrétní zemi. V případě, že kupující nekontaktuje prodávajícího předem pro výpočet ceny dopravy a odešle objednávku prodávajícímu, má prodávající za to, že kupující souhlasí s cenou dopravy vypočtenou dle aktuálních ceníků dopravců v době přípravy objednávky k odeslání.

3.4.      Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši nákladů na dopravu v závislosti na změnách cen dopravců.

3.5.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku umístěného na webových stránkách obchodu) a

3.5.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.6.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) změnou statusu objednávky na status v přípravě.

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu.

3.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.   v hotovosti v provozovně prodávajícího (jen kupující z ČR);

4.1.2.   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (jen kupující z ČR a Slovensko);

4.1.3.   bezhotovostně převodem (IBAN) na účet prodávajícího (jen kupující z Evropské Unie),

4.1.4.   bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal, při platbě PayPal, je účtován poplatek 5 % z ceny objednávky včetně dopravného a připojištění (při platbě prostřednictvím platebního systému PayPal musí být doručovací adresa z objednávkového formuláře shodná s adresou uvedenou v PayPal účtu kupujícího ! );

4.1.5.   bezhotovostně platební kartou (Visa/ Mastercard / American Express) – pro platby kartou je využívaná platební brána PayPal, kupující nemusí mít v takovém případě registraci u platebního systému PayPal, prodávající zašle kupujícímu email s předpisem pro platbu prostřednictvím PayPal, k ceně objednávky včetně dopravného a připojištění je účtován poplatek 5 % z ceny objednávky včetně dopravného a připojištění, tyto náklady nese vždy kupující

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

4.6.        Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Od kupní smlouvy lze odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.4.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Cena dopravy je uvedena v záložce Ceny dopravy. Cenu dopravy do zahraničí kromě cen dopravy do Evropských zemí uvedených v záložce Ceny dopravy nelze předem stanovit a zveřejnit na webových stránkách obchodu, neboť cenu individuálně stanovují smluvní přepravci pro konkrétní zásilku, kteří zároveň poskytují službu sledování zásilky pod konkrétním číslem.

6.2.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Veškeré dodatečné náklady (např. kvůli opakovanému doručení), které vzniknou z důvodu na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Porušenou a nepřevzatou zásilku vrátí přepravce prodávajícímu, který následně uplatní reklamaci škody u přepravce. V případě, že kupující převezme od přepravce takto porušenou zásilku, nelze uplatnit reklamaci na případné chybějící nebo poničené zboží.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.4.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Prodávající neručí za rozdílné odstíny barev u výrobků.

7.4.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6.      Práva z vadného plnění může kupující uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.

7.7.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně se na adrese elektronické pošty info@brickmin.cz domluví s prodávajícím na dalším postupu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.8.      Při uplatnění práv z vadného plnění předloží kupující prodávajícímu vadnou věc čistou spolu s dokladem o zaplacení (např. faktura), event. záručním listem, popisem vady a uvedením termínu nákupu. V případě zaslání věci k uplatnění práv z vadného plnění přes dopravce je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely se doporučuje uschování originálního obalu (není to však podmínkou pro uplatnění práv z vadného plnění)

7.9.      Kupující může požadovat za podmínek uvedených v občanském zákoníku bezplatné odstranění vady, výměnu celé věci či její součásti, přiměřenou slevu z ceny, popřípadě odstoupení od smlouvy.

7.10.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@brickmin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název právnické osoby, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce ze svého uživatelského účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.5.      Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo dopravce (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může písemně požádat, aby prodávající odstranil osobní údaje kupujícího z databáze.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

10.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@brickmin.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17. 5. 2015